středa 29. dubna 2020

Zásady pro nakládání s osobními údaji klientů v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation):

Zásady pro nakládání s osobními údaji klientů v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation):
K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány: Osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pro účely, související s poskytovanými službami a pro zajištění dalších činností, které souvisejí s realizací služby; pro plnění zákonných povinností. Osobní údaje klientů nebudou prodávány, sdíleny ani pronajímány jiným subjektům.
Jaké údaje budou zpracovávány: jméno a příjmení, popř. obchodní firma, e-mailová adresa, popř. bydliště nebo sídlo, údaje o sjednání a využívání služeb (např. údaje o jazykových znalostech, vypracování úkolů, e-mailová komunikace s klientem, atd.)
Jak je zajištěna ochrana osobních údajů: Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou, je zajištěna maximální možná ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.
Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány: Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro něž byly shromažďovány, mimo jiné za účelem splnění právních a účetních požadavků.
Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány? Osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím počítače, a v písemné podobě.
Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, viz čl. 20 GDPR).
Má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu, uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.
Souhlas s poskytnutím údajů může subjekt údajů odvolat odesláním e-mailu na adresu info@anglictinajasne.cz.
Subjekt údajů má právo požádat o informaci o zpracování osobních údajů, tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítače, a též v písemné podobě. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
24.5.2018

Žádné komentáře:

Okomentovat

(CORONA)VIRUS: HOSPITAL

     Specific topics: ( CORONA)VIRUS: HOSPITAL V tomto textu se můžete naučit výrazy, týkající se nemocnice, léčení, očkování. Nejprve si dů...